โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

พันธกิจ / เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 259

พันธกิจ / เป้าหมาย

1. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรในวัยเรียนได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา
3. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน